You are here

Confederation of Finnish Industries - EK

PO BOX : 30
FIN-00131 Helsinki
Chairman: Ms Jaana Tuominen
Director General: Mr Jyri Häkämies
Tel.: +358 9 42020
Fax: +358 9 4202 2299
Web: http://www.ek.fi
ek@ek.fi

Brussels office:

Avenue de Cortenbergh, 172
B-1000 Brussels
Permanent Delegate: Ms Kaisa-Maria Soro-Pesonen
Tel.: +32 2 735 6335
brussels.office@ek.fi

Last updated: 11 January 2021